Afregning

Afregningssystem øger hastigheden på afregning markant

Systemate A/S har udviklet afregningsløsninger til det danske elmarked.

Afregning på elmarkedet bærer præg af en enorm kompleksitet med mange forskellige priskomponenter, produkter osv. – foruden de mange forskellige kombinationer af disse. Alt dette skal en afregningsløsning tage højde for samtidig med, at den  skal sørge for en 100% korrekt  afregning af kunden, uanset hvor mange kombinationer, der er lavet. Hos Systemate A/S har vi indgående erfaring med at udvikle systemer, der kan håndtere forsyningsvirksomheders individuelle og ofte komplekse krav. Udfordringer såsom håndtering af tidsserier, validering af afregningsbeløb samt mulighed for skalerbarhed i spidsperioder er velkendte i branchen. Med en fremtidssikret cloud-løsning optimeres arbejdsprocesserne, og den fleksible forbrugsafregning håndteres på rekordtid.

Problemstillingen  i den forhenværende afregningsløsning var, at det var kompliceret at oprette nye produkter, idet det påvirkede hele afregningssystemet. Der manglede derfor en fleksibilitet i, at der kunne oprettes og sammensættes mange forskelligartede produkter. Desuden var løsningen langsom, og det tog derfor for lang kalender tid at afregne og kostede mange manuelle ressourcer, hvilket var en stor økonomisk udfordring. Systemet havde desuden brug for manuel assistance, idet der var mange fejl i data, som igen tog for mange interne ressourcer. Der var altså brug for en markant effektivisering og automatisering af forbrugsafregningen.

Systemates afregningsløsning er et state of the art afregningsløsning , der optimerer afregningsprocesserne med en platformsuafhængig IT-løsning. Via automatisering af arbejdsgange mindskes risikoen for fejlafregninger, og ved hjælp af en fleksibel og skalerbar forbrugsafregning, foretages der en hurtigere udfakturering, der øger likviditeten.

Afregningsmotoren er derfor opbygget fleksibelt ud fra en modulbaseret cloud-løsning. Det betyder, at hver enkelt priskomponent  er sat op i systemet, og i praksis kan disse derfor sammensættes og afregnes i utallige kombinationer – uden udfordringer for løsningen. Systemet skal derudover kunne afrunde korrekt og ensartet i forhold til alle kundetyper. Denne løsningsmodel giver mulighed for, at brugerne selv kan definere og integrere nye produkter løbende, og skaber dermed en helt ny fleksibilitet samtidig med, at risikoen ved eventuelle driftsforstyrrelser minimeres.

Løsningen er derfor utrolig konfigurerbar og meget fleksibel, idet den er ERP- og platformsuafhængig. Afregningen er desuden meget hurtigere, end det forhenværende system, idet det kan igangsætte afregning på forkant. Systemet kan desuden rapportere fejl hurtigere, idet den tidlige afregning gør, at systemet er på forkant med, hvilke data, der mangler, hvilket reducerer de manuelle arbejdsgange . Alt i alt betyder det, at perioden mellem, at der kan afregnes, og det faktiske tidspunkt, hvor afregningen finder sted, bliver så lille som muligt. Endelig er systemet automatiseret – data bliver valideret løbende, så medarbejderne skal ikke assistere manuelt, før der kan afregnes, men kan i stedet bruge deres ressourcer på andre opgaver.

Løsningen har dermed skabt en kæmpe økonomisk besparelse, idet den har forkortet afregningstiden og brugen for manuelle ressourcer markant.